Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Gedragscode Scyllias

Gedragscode Scyllias

Gedragscode Scyllias Uden

Scyllias-Uden is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Dit betekent ook dat je je als lid moet houden aan de Gedragscode NOB. Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan je je moet houden tijdens de onderwatersport.
De volgende gedragsregels gelden voor alle leden:

Racisme / discriminatie

1. NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Sexuele intimidatie

4. NOB-leden onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of anderszins ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.
5. Indien een NOB-lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij/zij de betreffende persoon daarop aanspreken.
6. Als hij/zij grensoverschrijdend gedrag signaleert, moet hij/zij maatregelen nemen. Hij/zij moet:
* de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;
* het bestuur van Scyllias of de NOB inlichten;
* een officiële klacht indienen kan via onze eigen vertrouwenspersoon of bij : vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org
* aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer!) indien een strafbaar feit is gepleegd
volgens het wetboek van strafrecht.

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport
te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt Sport.
Dit is bereikbaar; per telefoon 0900-2025590 maandag t/m vrijdag van 08.00 - 20.00, op Whatsapp 06-
53646928, per email vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl, of via
www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Vertrouwenspersoon binnen Scyllias

Binnen Scyllias Uden is de vertrouwenspersoon José van Rooij (vertrouwenspersoon@scyllias.nl) het eerste aanspreekpunt voor (dreigende) incidenten.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!